Bedrijfsanalyse

Heldere analyses voor een gezond bedrijf

Weet u waar uw onderneming financieel staat? Maak hier zelf stap voor stap je bedrijfseconomische analyse!

 Intro bedrijfsanalyse

Hoe werkt het?

De analyse leidt u stap voor stap langs alle belangrijke kengetallen van uw onderneming. Neem de tijd ze zorgvuldig in te vullen, want alleen dan krijgt u een betrouwbaar beeld van de situatie van uw onderneming. U vult de 15 cijfers uit uw boekhouding in. Het formulier berekent op basis van deze cijfers automatisch de 11 belangrijkste bedrijfseconomische kengetalen. Het formulier vergelijkt uw kengetallen met de gangbare in uw sector en kleurt op basis hiervan de achtergrond van de analysestap groen, oranje of rood. De analyse geeft ook enkele algemene adviezen om uw bedrijfseconomische situatie te optimaliseren. De analyse eindigt met een overzicht van alle ingevulde cijfers en uw scores op de kengetallen. Dit overzicht is af te drukken op één A4tje.

 Zijn mijn cijfers veilig?

Privacygarantie

De cijfers die u invult in deze bedrijfsanalyse worden niet opgeslagen in een database of in cookies. De informatie blijft behouden zolang u het browservenster of tabblad met de bedrijfsanalyse open houdt. Zodra u venster of tabblad sluit, wordt alle informatie direct en onherroepelijk gewist. Uw gevoelige bedrijfsinformatie is dus veilig! Ook het opnieuw laden van de pagina wist in eerste instantie al uw gegevens. Was dit niet de bedoeling? Maak dan gebruik van de knop 'Waardes herstellen' om reeds ingevulde cijfers terug te halen. Alle moderne browsers ondersteunen de cookieloze techniek die dit mogelijk maakt. U kunt via deze link controleren of u van deze handige optie kunt gebruikmaken. NB: als het tabblad of venster eenmaal is gesloten, werkt deze optie niet meer!

 Bedrijfsanalyse starten

Bedrijfstype & jaartal

Onderstaande gegevens zijn nodig om de analyse voor uw type bedrijf te verfijnen en om de afdruk van uw bedrijfsanalyse te personaliseren. Het type bedrijf is belangrijk voor de eerste stap in de analyse. De score voor de toegevoegde waarde hangt namelijk sterk af van het type bedrijf. Bij de overige kengetallen is dit niet het geval.

Bedrijfsnaam
Boekjaar
Bedrijfstype

Toegevoegde waarde

Voor de toegevoegde waarde (TW) doe je het uiteindelijk allemaal – als dit percentage te laag is moet je je zorgen maken. De TW kan te laag zijn omdat je te goedkoop verkoopt of te duur inkoopt, of allebei. Het juiste percentage verschilt een beetje per soort bedrijf. Een drukkerij die ook alles zelf afwerkt behoort een veel hogere TW te hebben dan een drukkerij die al zijn werk inkoopt. Een binder koopt voornamelijk hechtdraad, lijm en dozen in. Zijn TW moet dus hoger zijn dan een drukker die veel papier, inkt, platen en afwerking inkoopt.

Omzet
Brutomarge
Toegevoegde waarde
Score t.o.v. norm (%)

Arbeidsquote

We kijken bij Arbeidsquote hoeveel procent van de brutomarge aan arbeid besteed wordt. Wordt er teveel aan arbeid uitgegeven, dan blijft er te weinig voor de andere kosten over en dat kan tot verlies leiden. De arbeidsquote geeft een uitstekend inzicht in de efficiency van een berdrijf. Is je arbeidsquote te hoog, dan zijn er drie touwtjes om aan te trekken. Omzet verhogen en marge gelijk houden, of marge verhogen bij een gelijkblijvende omzet, of de kosten van de arbeid verlagen. Laatstgenoemde optie hoeft niet altijd tot ontslagen te leiden, maar meestal wel.

Brutomarge
Personeelskosten
Arbeidsquote
Score t.o.v. norm (%)

Kapitaalquote

De kapitaalquote is de verhouding tussen de kapitaallasten en de brutomarge, het percentage brutomarge dat de kapitaallasten moet dekken. Dit getal mag niet hoger zijn dan 20%, anders levert het kapitaal niet genoeg rendement. Een te hoge kapitaalquote betekent 'Alarmfase rood'. Dat percentage op korte termijn naar beneden brengen, is meestal niet mogelijk. Kosten voor leningen, huur, rente en afschrijvingen krijg je niet 1-2-3 omlaag en de brutomarge verhogen is ook lastig. Dit getal moet je met arendsogen in de gaten houden voordat je gaat investeren.

Brutomarge
Kapitaalkosten
Kapitaalquote
Score t.o.v. norm (%)

Cashflow

De cashflow vertelt ons hoeveel er in kas is om te investeren, schulden af te lossen en de dagelijkse rekeningen te betalen. Op basis van de cashflow en de cashflowprognose wordt de haalbaarheid van investeringen bekeken. De cashflow moet hoger zijn dan de rekeningen, rente en aflossingen die betaald moeten worden, liefst veel hoger. Als de cashflow negatief is, is er maar één remedie: meer marge/brutowinst maken. Maar ook de debiteuren sneller laten betalen, de crediteuren langzamer betalen en drastisch kosten gaan verlagen. Niet wachten!

Nettowinst
Afschrijvingen
Cashflow (€)
Score (*€1000)

Omzetsnelheid

De omzetsnelheid is een graadmeter voor de doorloopsnelheid van de voorraden. Een omzetsnelheid van '2' betekent dat je in een jaar twee keer de voorraad verkoopt. Het geld zit dus 6 maanden vast om zijn rendement te maken. Geld dat vastzit in voorraden, kun je niet voor andere zaken gebruiken. Het is dus zaak om een zo hoog mogelijke omzetsnelheid te behalen. Wanneer de omzetsnelheid te laag is, moeten de producten worden aangepast, of minder op voorraad geproduceerd worden. Oftewel: je moet voorraden zien kwijt te raken!

Inkoopwaarde
Gemiddelde voorraad
Omloopsnelheid
Score t.o.v. norm (%)

Leenvermogen

Banken houden dit getal scherp in de gaten. Een leenvermogen hoger dan 4 is namelijk een sterke indicator voor een naderend faillissement. Bij een bedrijf in zwaar weer stijgt dit getal snel, omdat er niet genoeg cashflow geproduceerd wordt om de rente en aflossingen te kunnen betalen. Boven de 4 moet er snel gehandeld worden, het bedrijf heeft in feite te veel leningen afgesloten. Die enorme last trekt het bedrijf langzaam het moeras in. Er zijn dan slechts twee mogelijke oplossingen: de leningen afbouwen, of het bedrijf zorgt met alle middelen voor een hogere cashflow.

Cashflow
Rentedragend vermogen
Leenvermogen
Score t.o.v. norm (%)

Debiteurentermijn

Als we afspreken dat de klanten ons binnen 30 dagen betalen dan betekent een betaling na zestig dagen dat we over die extra 30 dagen rente moeten betalen. Dus op €100.000 omzet met een rekening-courant rente van 7% is dat €100.000 x ( 0,07 / 12 ) = €583 renteverlies per maand. We bankieren voor de klant als het ware, en misschien doet uw bedrijf dat zelf ook wel. De uitkomst van de rekensom wordt op de achtergrond vermenigvuldigd met 1/365 om de debiteurentermijn in dagen te berekenen.

Omzet
Openstaande debiteuren
Debiteurentermijn
Score t.o.v. norm (%)

Crediteurentermijn

Het is de moeite waard om te kijken of we niet te snel betalen, of juist gevaarlijk langzaam. Rood betekent linke soep! Als de kredietverzekeraar van uw leverancier ziet dat u de 90 dagen nadert of overschrijdt, geeft hij geen dekking meer af. Dat gaat snel rond en dan volgen er maatregelen van uw leveranciers! Bel onze CreditAlliance maar voor een willekeurige drukker en zult merken dat er op veel aarzelend dekking wordt gegeven. Geen dekking = geen verzekering, waar u wel premie voor betaalt!

Inkoopwaarde
Openstaande crediteuren
Crediteurentermijn
Score t.o.v. norm (%)

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft een blik op het vermogen van de onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen. Het geeft ook ondubbelzinnig aan hoe afhankelijk van schuldeisers het bedrijf is. Bij een kredietaanvraag kijkt de bank hier het eerst naar. Bij een te lage solvabiliteit krijgt een bedrijf geen krediet of leningen bij de bank. Los van andere factoren is minder dan 25% een hopeloze zaak om iets gefinancierd te krijgen. Er zijn uitzonderingen, maar in de huidige tijd van stagnerende omzetten willen banken wat vlees op de botten zien en dat betekent een redelijke solvabiliteit.

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Solvabiliteit
Score t.o.v. norm (%)

Ebit

Er zijn talloze andere manieren om de waarde van uw bedrijf te bepalen en de Ebit is er één van. De Ebit is een optelsom van cijfers, die vermenigvuldigd wordt met 3 en 3.5 en zo de bandbreedte vormen voor de potentiële waarde van uw bedrijf. Dit is het begin van een waardebepaling van het bedrijf. Los van allerlei andere zaken. Die kunnen de prijs verhogen, maar ook verlagen. Dat hangt weer van die andere kengetallen af. Het is niet gezegd dat je dat bedrag krijgt: de koper moet het immers kunnen financieren. Sterker nog, je moet eerst een koper zien te vinden.

Nettowinst
Belastingen
Rentelasten
Rentebaten
Ebit
Minimale bedrijfswaarde
Maximale bedrijfswaarde

Omzet per werknemer

De omzet per werknemer is een interessant kengetal om bedrijven uit dezelfde branche met elkaar te vergelijken. Ook interessant is de ontwikkeling van de omzet per werknemer door de jaren heen bij hetzelfde bedrijf. Spannender wordt het als we laten zien wat de Toegevoegde Waarde / Bruto-marge per werknemer is. Als we dan ook nog eens de gemiddelde loonkosten per werknemer zouden nemen, dan zien we of al die bedrijfsactiviteit de moeite waard is. Omdat voor een beoordeling van uw score op dit kengetal meer factoren nodig zijn, zijn de 'stoplichten' hier weggelaten.

Omzet
Aantal FTE
Omzet per werknemer

Rapport bedrijfsanalyse

Hieronder staat het overzicht van de scores die uw bedrijf heeft behaald op de elf bedrijfseconomische kengetallen. De achtergrondkleur van de kengetallen vormt een indicatie van de wijze waarop uw bedrijf zich verhoud tot de norm in uw bedrijfstak. De laatste twee kengetallen hebben een neutrale kleur omdat we hiervan geen normscore hebben berekend.